top of page

Jaarstukken 2019

ODYSS klaar.gif

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdag 18 april 2019 in ons clubgebouw aan de Zeehavenlaan. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A :

Opening


Ingekomen stukken


Notulen 2018


Jaarverslag 2018


Financieel verslag 2018


Verslag kascommissie


Verslag van de wedstrijdleiding


Verslag van onze begeleiding 


Benoeming nieuw kas commissielid plus reserve kascommissielid.

Kors van Bruinisse is aftredend, 


Vaststellen contributie.


Kledingvoorschriften tijdens wedstrijden. (broek)


Deelname 1 pijlwedstrijden en diverse wedstrijden.


Plannen 2019 en evaluatie werkzaamheden 2018.


Diverse werken.


55+ schieten.. 


Evaluatie opzet nieuwe leden (Hans Rinus)


Bespreking belangrijke data’s. (zie onderstaand overzicht)


Site www.handboogverenigingodysseus.nl 


Rondvraag


Sluiting

Voorstel data’s 

Indische avond vrijdagavond 10 mei

Barbecueavond op vrijdag 5 juli 2019 (aansluitend de zomerstop)

Zomerstop vanaf maandag 8 juli 2019 t/m 12 augustus 2019.

Dinsdag 13 augustus 2019 is dan weer de eerste trainingsavond. 

Koningschieten zaterdag 19 oktober 2019. Aanvang 12.00 uur. (Aansluitend eten en prijsuitreiking) 

Kerstavond, vrijdag 20 december 2019 met eten.

Winterstop, Vanaf maandag 23 december 2019 t/m 6 januari 2020. Eerste trainingsavond dinsdag 7 januari 2020.

Den Braasemtrofee 2020 op zondag 16 maart aanvang 10.00 uur.

 


Schema aftreden bestuur “ Odysseus “ 2019 

Functie:               Naam:                           Gekozen:               Aftredend:
Voorzitter             M.A. Klijn                       2017                     2020
Secretaris            J. Schram                       2017                     2020
Penningmeester    C.H.C. van der Zande     2018                      2021
Wedstrijdleider     B. Voskamp                    2018                     2021
(intern)
Wedstrijdleider     H.J. Bouter                     2018                     2019
(extern)- ad interim

 

Kas commmissie: Dik Meijers                    2018                      2020
                          Kors van Bruinisse          2017                      2019


Reserve kascommissielid Paul van Vugt      2017                      2019 

Ere lid:               M.A. Klijn                      1990
                         A. den Braasem           † 1999
                         A. Filius                      † 2015 

Bijzonder lid:      J. Gerritsen                    2011 

Externe wedstrijdleiding
Op 29 maart 2018 is Walter Spierenburg op de jaarvergadering werk nog unaniem herkozen als extern wedstrijdleider van Odysseus. 
Tot ieders verbazing heeft hij medio 2018 aangegeven te stoppen met handboogschieten en ook niet verder gaat als extern wedstrijdleider. De leden en het bestuur betreuren dit ten zeerste omdat Walter altijd een positieve bijdrage heeft geleverd aan het verenigingsleven en sponsoring van de vereniging en daarbij ook de financiële ondersteuning aan de vernieuwing van de vangpoorten. 
Gelukkig heeft Henri Bouter zich spontaan aangemeld om de taak van externe wedstrijdleider vanaf medio 2018 “ad interim” op zich te nemen. 
In het kader van verjonging van het bestuur is dit een positieve ontwikkeling die door de leden en het bestuur met consensus wordt ontvangen en aangenomen. 
Verkiezingen 
Medio 2018 is Henri Bouter ad interim extern wedstrijdleider geworden. 
In de jaarvergadering 2019 zullen we deze aanstelling officieel ter stemming brengen.
Onlangs hebben we vernomen dat Henri vanwege drukke werkzaamheden zich niet herkiesbaar stelt. 
Daarnaast zijn er behoudens de kascontrole commissie geen mutaties. 

 


Jaarverslag 2018 

Inleiding

Het 30 jarig jubileum is 2maart 2018 gevierd bij Het Spektakel in Zwijndrecht. Het was een geslaagde avond waarbij we lekker hebben gegeten en er tussendoor ook gelegenheid was voor een dansje onder begeleiding van levende muziek. Op naar het volgende lustrum in 2023.
Ook in 2018 heeft het bestuur niet stilgezeten als het gaat om het onderhoud en verbetering van de accommodatie. Zie alinea Onderhoud accommodatie.
Het ledental is licht gedaald ten opzichte van 2017. Het aantal mensen op de wachtlijst is gedaald. We gaan februari 2019 weer een introductiesessie houden voor twee schutters. Ledenbestand

We zijn gestart met 24 actieve schutters en hebben het jaar afgesloten met 21 actieve schutters. In totaal: 21 actieve schutters

2 rustende leden

 

Nieuwe leden

Amber van der Maas, Cerina Tamis, Alice Tjepkema en Joyce van der Vlies. Wie gingen er weg

Gert Zomer, Davey de Heer, Marcel Guijs, Walter Spierenburg, Jasper Stolte Monique de Bruin en Henk van Gurp. 
Onderverdeling ledenbestand: 2 junior 
11 senior 9 masters 

Clubkleding 
NHB streeft ernaar om een clubtenue bij NHB wedstrijden te dragen. De meeste clubs hebben al een clubshirt maar de diversiteit aan broeken is groot. NHB wil dit ook strakker geregeld hebben.

 

Aanschaf materiaal

Dit jaar heeft het bestuur op bescheiden wijze nieuw materiaal aangeschaft. Net als voorgaande jaren hebben we enkele bogen van ex-leden opgebouwd om aan nieuwe leden te verkopen tegen een zeer redelijke prijs. Een aantal middelen die wij gebruiken voor het opleiden van nieuwe leden is vervangen.
Het bestuur stelt het op prijs als leden oud schietmateriaal ter beschikking willen stellen aan de vereniging om te kunnen gebruiken bij opvang van nieuwe leden. 

Onderhoud accommodatie
Ten opzichte van 2017 zijn er in 2018 minder grote werkzaamheden verricht maar zijn er toch weer een aantal wat kleinere reparaties en verbeteringen uitgevoerd.

Wat is er gedaan in 2018 

De vangpoorten langs en boven de baan zijn 2e maal geverfd

Palen baanbeveiliging zijn geverfd

Onderhoud buitenterrein; grassteken en snoeiwerkzaamheden

Opnieuw betegelen en uitbreiding terras bij de schietbanen en het looppad

Opslag container is deels geverfd

Afvoerkanaal aangelegd voor hoog water bij schietbaan

Vijf nieuwe ronde tafels voor interne activiteiten zijn gemaakt

In de container is een extra keuken gemaakt om gerechten te bereiden

In de kantine zijn koelkast en magnetron vervangen

Stereo installatie is vervangen + uitbreiding speakers in kantine

Aanschaf van feestverlichting

De kopse kanten kantine zijn voorzien van hetzelfde plaatmateriaal als het doelenhok (minder onderhoud)

Het hek aan de achterzijde bij doelenhok is geheel dichtgemaakt om inloop te voorkomen

 

Wat is er te doen in 2019:

Opslag container verven; het dak en de voorzijde bij terras

Onderhoud buitenterrein; grassteken en snoeiwerkzaamheden

Aanleg aansluiting hogedruk reiniger via de keuken

Tegels met hoge druk schoonspuiten

Wanden kantine op een aantal plaatsen stabiliseren

Optie om het laatste stuk gras voor de kantine te vervangen door grindtegels

Wedstrijden en trainingsavonden 
Bryan en Henri komen in hun verslag inhoudelijk op de interne- en externe wedstrijden terug. 
Speciale trainingsavond
Op 16 januari 2018 is de door Walter Spierenburg georganiseerde extra trainingsavond opschiettechniek door een gediplomeerd NHB trainer gehouden. De leden hebben deze training zelf betaald. De meningen hierover zijn verdeeld. Er zijn een aantal goede en bruikbare tips gegeven door de instructrice waar een aantal schutters nu zijn voordeel mee probeert te doen. Er is in overleg met de deelnemers niet gekozen voor een vervolg. 


Trainingen
Een punt van aandacht is het aantal actieve schutters dat de trainingsavonden bezoekt. Over het algemeen komt een relatief kleine groep schutters met vaste regelmaat de trainingsavonden actief bezoeken. We hebben het dan over gemiddeld 10 schutters per avond. De donderdagavond wordt het minst bezocht. Het bestuur en de vaste groep van schutters die deze trainingsavonden bezoeken maken zich daar echter wel wat zorgen over. Met Bryan Voskamp hebben we een enthousiaste interne wedstrijdleider die er vol voor wil gaan. Echter zonder actieve schutters wordt dit wel lastig om leuke initiatieven op te zetten. Wat opvalt is dat met name de nieuwe schut(s)ters die in 2018 zijn ingestroomd het met regelmaat laten afweten. Er is geen reden voor paniek of iets dergelijks maar we moeten wel proberen om meer schutters te stimuleren de trainingen actief te bezoeken.

 

Reclameborden

Er zijn 9 adverteerders met een jaarlijks opbrengst van euro 675,00. Van Pelt catering

Grand Bras

Zwemschool Atlantic

Nestor

Van Driel

Smit Holland

Pedicure Stolk 

Van der Linden 

STP Repair

 

Lotto

De lotto blijft een onmisbare inkomstenbron voor de vereniging en wordt nog steeds met enthousiasme gedaan. 

Veteranen schieten

Dit komt niet van de grond en zal dit jaar als onderwerp worden afgevoerd. Site Odysseus

De Odysseus site wordt met regelmaat aangepast en verbeterd. Er staan leuke wedstrijdverslagen en fotoreportages op en er staat steeds meer interessante informatie op met een aantal links naar interessante sites.
www.handboogverenigingodysseus.nl 
Ik hoop op een goede opkomst op de jaarvergadering en wens u allen alvast een goede jaarvergadering toe op donderdagavond 18 april.

 

Secretaris
Hans Schram 

Verslag van de interne wedstrijdleiding
Intern hebben we het afgelopen jaar de volgende wedstrijden gehad: 
Koningsschieten, Face2Face, Den Braasem en de vierdaagse (nu nog bezig).
De opkomst bij het Koningsschieten, bij de Face2Face en bij de Den Braasem is kort gezegd treurig gezien het aantal schietende leden. 
Gemiddeld waren er 10 deelnemers aanwezig bij de interne wedstrijden ondanks het feit dat we afgelopen jaar zo’n 16 á 17 schietende leden hadden. 
Vraag naar de leden om hier vaker bij aanwezig te zijn, want dit is een goede manier om aan wedstrijden te wennen en het is natuurlijk ook gezellig. 
Dit gezegd hebbende wil ik de leden die deel hebben genomen aan de interne wedstrijden complimenteren met de manier waarop dit is gegaan. 
Bij de wedstrijden hing een positieve sfeer die eigenlijk altijd binnen de club hangt. Ook de sportiviteit die binnen de vereniging hangt tijdens de wedstrijden is een compliment waard, met daarbij natuurlijk ook het fanatisme. 
Planning voor aankomend jaar: Face2Face komt terug met kleine aanpassingen wat betreft het format. 
Koningschieten, de Den Braasemtrofee en ook de vierdaagse staan weer op de kalender. 
Verder ben ik bezig met het bedenken van een nieuwe wedstrijd ter afsluiting van het seizoen, dus voor de zomerstop. 
Net als bij de regiocompetitie wordt er van de schutters gevraagd het clubtenue te dragen, ook tijdens interne wedstrijden, met uitzondering van de vierdaagse, wordt geacht van de leden dat zij het clubtenue dragen, dit is de blauwe polo met of de donkerblauwe clubbroek of een andere donkerblauwe sport- of spijkerbroek.

Bryan V

Verslag van de externe wedstrijdleiding
De vijfentwintig meter één pijl competitie seizoen 2017/2018 is uiteindelijk uitgeschoten door 8 mensen uitgeschoten. Van deze 8 zijn Bryan V., Jerry, Leen & Henri naar het rayonkampioenschap gegaan, nadat zij in aanmerking kwamen voor deelname. Jerry & Henri zijn eerste geworden in een goed gevulde klassen. Bryan mocht sowieso door, omdat hij in zijn ééntje schiet. Uiteindelijk moest Jerry op het rayonkampioenschap afhaken i.v.m. werk. Bryan, Leen & Henri hebben wel de wedstrijd uitgeschoten. Uiteindelijk viel Henri nog in de prijzen, voornamelijk vanwege de lage klasse waarin hij ingedeeld was. Desalniettemin, toch een zilveren medaille. Het Bondskampioenschap was voor Henri dusdanig droevig dat we hier maar niet meer over praten.

Na de vijventwintig meter één pijl competitie stond de Ulvenhouts ronde alweer op de agenda. Odysseus werd vertegenwoordigd door een zestal leden, namelijk: Bryan Oosthoek, Bryan Voskamp, Davey, Dick, Leen & Henri. Het was een winderige dag, waarbij Odysseus uiteindelijk een tweetal prijzen mee naar huis nam. Dick op de tweede plaats in de Veteranen klasse en Bryan V. in de Juniorenklasse. 
Bijna direct na de zomerstop begon de Indoor competitie. Met een viertal leden zijn we met goede moed begonnen aan de competitie. Bryan & Bryan, Mariëtte & Henri waren uiteindelijk de deelnemende leden. Mariëtte & Henri hebben de competitie niet uitgeschoten, Bryan & Bryan zoals het hoort natuurlijk wel! En met resultaat! Bryan O. Een zeer net resultaat als eerste in Klasse 3. Bryan V. als vierde in klasse 1 van de junioren. Beide mochten door naar het Rayonkampioenschap, maar dat is een verhaal voor volgend jaar ;)
Henri Bouter

 

Verslag van onze begeleider
Een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar 2018.
Al enige jaren doe ik bij Odysseus de begeleiding van de nieuwe leden en zo nodig de seniorleden. Dat vraagt natuurlijk wat zelfstudie en kennis van zaken om uiteindelijk te proberen dit over te brengen aan de schutters.
Van belang is ook dat nieuwe schutters kennis nemen van de inhoud van bijv. “ de informatiegids voor de recurveschutter”.
YouTube op internet is ook een mooi middel om filmpjes over het boogschieten te bekijken.
De begeleiding bestaat dan vnl. uit het geven van aanwijzingen, adviseren en corrigeren tijdens het schieten. Afstellen van de bogen enz wordt in samenspraak met Rinus gedaan.

In 2018 hadden we twee introductiesessies, namelijk op 19 maart en 26 maart en op 8, 15 en 22 oktober. Aan de eerste sessie namen deel Alice en Joyce. Alice had al wat ervaring, want zij had ongeveer een jaar geschoten bij de Gentse Schutters in Gent (B). Bovendien had ze al een eigen boog.
Voor Joyce was het helemaal nieuw.
Aan de tweede sessie namen deel Amber, Cerina, Lemmerik en meneer Ten Ham. Alleen Amber en Cerina zijn daarna doorgegaan. Aanvankelijk leek het er op dat Lemmerik ook zou doorgaan, maar om voor ons onduidelijke redenen is dat toch niet gebeurd. Meneer Ten Ham viel al tijdens de introductie af.

Amber, Cerina en Joyce hebben inmiddels hun eigen boog met toebehoren en zijn lid geworden van de club. Helaas hebben ze door allerlei omstandigheden nog niet regelmatig de trainingsavonden kunnen bezoeken, zodat daardoor de begeleiding op een laag pitje is komen te staan. Alice, ook lid geworden, is al verder gevorderd en doet ook mee aan de competitiewedstrijden. Daar waar nodig krijgt ze nog steeds begeleiding.

Behalve de nieuwe schutters worden natuurlijk ook de andere schutters niet vergeten. Zo af en toe is het nodig wat aanwijzingen te geven. Tevens ben ik ook aanspreekpunt in geval er om advies wordt gevraagd.

Op de vergadering in 2017 was de wens uitgesproken eens iemand van buitenaf aan te trekken t.b.v. de training. Daarom was er op 16 januari en 10 april 2018 een externe trainster bij ons geweest, Mariëlla van Frederik Hendrik Delft. Zij verzorgde op beide avonden op een leuke manier de trainingen. Volgens mij hebben de schutters, die er aan hebben deelgenomen er wat van opgestoken. Ikzelf in ieder geval wel en gebruik die kennis dus ook voor de begeleiding.

Leen K

Verslag van de penningmeester
Wij vierden ons 30 jarig bestaan met een gepast feest.
Het “Spektakel” was een prima achtergrond voor dit feest. De ingevlogen zanger was van een uitstekende kwaliteit en gaf een geweldige muzikale omlijsting.
Zelfs onze voorzitter heeft een muzikale duit in het zakje gedaan, hoewel hiervoor enige alcoholische versnaperingen nodig waren (eigen zeggen!)
De kosten van dit feest vielen erg mee. ( iets meer dan € 2000.-) Elk jaar reserveren we hiervoor en de € 250.- per jaar is dan tot nu toe voldoende. Er is nog steeds een overschot, door de jaren heen ontstaan. We kunnen dus uitkijken naar het volgende lustrumfeest in 2023.
Wat hebben we verder financieel gedaan in dit jaar.
Er is een hemelwaterafvoer gemaakt voor ons schietterrein. Een pittige klus.
Er moest een grote graafmachine aan te pas komen om een geul te graven van ons terrein naar de nabij gelegen sloot. Echter het resultaat mag er zijn: geen lieslaarzen meer nodig om tijdens een stevige regenbui naar het doelenhok te komen.
Voor de kantine; een nieuwe geluidsinstallatie, een nieuw koffiezetapparaat en als klap op de vuurpijl een volledige (kleine) keuken in onze container.
Met betrekking tot de buitenkant is er nog een nieuwe bekleding aangebracht op de kopse kanten van de kantine. Hetzelfde materiaal als waarmee wij ons doelenhok hebben bekleed. 
Afgelopen kerstfeest hebben we kunnen ervaren dat de door Rinus vervaardigde ronde tafeltjes een grote bijdrage leveren aan de gezelligheid in de “feest-ruimte”.
De viering van kerst was volgens mij (en vele anderen) een succes.
Na de “wereldkeuken” door Rinus en Marja is de bingo gehouden. Deze leek ook goed in de “smaak” te vallen. De prijzen waren deels gesponsord door Oral-B en Yesss Electric Dordrecht.
Onze V+W rekening. Dit jaar mogen wij ons verheugen, we sluiten af met een klein plusje.
Dit is voornamelijk te verklaren doordat het onderhoud dit jaar erg veel minder kosten met zich meebracht dan in 2017 De baromzet is licht gestegen en de inkoop (andere leverancier/betere inkoop) is gedaald. Dit heeft wel betekend dat Rinus vaker een bezoek moet brengen aan o.a. de Makro en hiervoor met eigen vervoer op pad moet!!
De afschrijving en reserveringen zijn gelijk gebleven. De overige posten fluctueren zoals ze dat elk jaar doen. Alleen de energiekosten wijkt behoorlijk af. Dit komt doordat er in 2017 een naheffing is geweest over de periode 2016-2017 waarin het voorschot veel te laag was geschat.

Op 4 februari jl. heeft de kascontrole plaats gevonden door Kors van Bruinisse en Dik Meijers (die van de treintjes) Met sportieve groet
Charles van der Z, Penningmeester

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page