top of page

Notulen jaarvergadering  2017

ODYSS klaar.gif

H.S.V. " O D Y S S E U S " 

Notulen Ledenvergadering Odysseus 2017

 

Datum: 13 april 2017
Aanwezig: Bryan, Henri, Paul, Maurits, Kors, Leen, Henk, Dik, Joop, Reinoudt, Davey, en Michel (vanaf 20.10 uur)
Afgemeld: Dick, Annie, Mariëtte, Cok, Jos, Jolanda, Sanne, Sebastiaan, Jerry, Jasper en Monique
De overige leden hebben geen bericht van afmelding gezonden. 

Opening
Rinus heet de 12 aanwezigen van harte welkom. Er is een redelijke opkomst en het is goed om te zien dat ook ons nieuwe lid Davey de Heer aanwezig is. Het aantal niet aanwezigen is nog steeds even groot als de aanwezigen. Hopen dat er volgend jaar een grotere opkomst is. 

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. 

Notulen 2016
Geen opmerkingen. 

Jaarverslag 2016
Geen opmerkingen. 

Financieel verslag 2016
Er zijn geen opmerkingen of vragen vanuit de leden. 

Begroting 2016
Geen opmerkingen. 

Wedstrijdverslag 2016
Walter heeft weer een zeer uitgebreid wedstrijd verslag gemaakt voor alle interne en externe wedstrijden. Dit wordt door de leden met belangstelling gelezen. Dank vanuit de vergadering. 

Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Dik Meijers en Michel van Leemput hebben in januari 2017 de boeken gecontroleerd en zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor de door hem gevoerde boekhouding. Dit wordt door de vergadering in algemene stemmen aangenomen. 

Benoeming kascommissielid
Dik Meijers is aftredend en wordt vervangen door Kors van Bruinisse. Paul van Vugt blijft reserve kascommissielid. 

Nieuwe bestuursleden
Rinus Klijn is aftredend als voorzitter en Hans Schram als secretaris. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beiden worden met algemene stemmen aangenomen voor de periode 2017 tot en met 2020. 

In 2018 is Charles van der Zande aftredend als penningmeester.
Daarnaast zijn Rinus Klijn als intern wedstrijdleider en Walter Spierenburg als extern wedstrijdleider aftredend. Hans Schram is aftredend als intern wedstrijdleider paas- en kerstverschieting. 

De taakverdeling blijft als volgt:
- Voorzitter Rinus Klijn
- Reserve voorzitter Charles van der Zande
- Penningmeester Charles van der Zande
- Secretaris Hans Schram
- Interne wedstrijden Rinus en Hans
- Externe wedstrijden Walter Spierenburg
- Interne paas- en kerstverschieting Hans Schram 

Aanmelding en opvang nieuwe leden wordt in eerste instantie gedaan door Hans Schram en Rinus Klijn. Het begeleiden van nieuwe en bestaande schutters is in principe de taak voor Leen Kool.

 

Contributie
De contributie voor 2018 is nu nog niet bekend maar op basis van de jaarlijkse indexering van de Odysseus contributie van € 3,00 voor senioren/veteranen en € 1,50 voor aspiranten/cadetten/junioren ziet het voorlopige plaatje er als volgt uit: 

Senioren/veteranen 
- € 168,00 + € 3,00 indexering Odysseus + nog te vernemen mutatie van de NHB.

Aspiranten/cadetten/junioren 
- € 104,00 + € 1,50 indexering Odysseus + nog te vernemen mutatie van de NHB. 

De juiste contributiebedragen zullen in december 2017 bekend worden. Deze contributie gaat in per 1 januari 2018. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Clubkleding
Bij officiële NHB wedstrijden; dus ook de competities is het verplicht het clubtenue te dragen. Dit geldt ook voor het Koningschieten en Den Braasem Trofee. 

Het huidige clubtenue van Odysseus is: Geel poloshirt met Odysseus ruglogo

Marine blauwe sweater met Odysseus ruglogo

Lange (spijker)broek in de kleur marine blauw; een jogging broek of dergelijke is niet toegestaan

Het ondershirt met lange mouwen ook in de kleur marine blauw of zwart


Trainingsavonden en wedstrijden
Dit jaar hebben we evenals twee voorgaande jaren tijdens de ledenvergadering een goede discussie over de invulling de trainingsavonden en de NHB competities. 

Deelname NHB competitie
Het is verheugend om te zien dat na de ledenvergadering van 2016 het aantal bestaande leden dat weer deelneemt aan de NHB competitie(s) is toegenomen. Verder heeft het besluit om alle nieuwe leden, bij geschiktheid, verplicht deel te laten deelnemen aan een NHB competitie ertoe geleid dat deze schutters ook daadwerkelijk deelnemen. Bij de acceptatie van nieuwe leden zal door het bestuur hier ook meer de nadruk op blijven liggen. 

Interne wedstrijden
Het aantal interne wedstrijden is al redelijk groot. Als er nog meer interne wedstrijden komen blijft er weinig tijd over voor leden om zonder wedstrijdverband te kunnen trainen. Het kruisje schieten kan overigens als goede tussenoplossing worden gezien om toch voor jezelf een doel te stellen bij een training. 

Zondag training / techniek training / afstellen materiaal
Bij bespreking van dit agendapunt komt er uit de vergadering een aantal vragen: 

Dik vraagt naar de mogelijkheid om weer op zondagmorgen te gaan trainen.
Rinus geeft aan dat dit telkens een klein aantal schutters zijn die er gebruik van maken en het daardoor in verhouding een te grote belasting is.
Als alternatieve mogelijkheid stelt Rinus voor om eenmaal per maand een zondagmorgen vast te stellen voor het afstellen van (nieuw) materiaal. Deze ochtend kan alternatief ook worden gebruikt voor voorlichting en trainen op techniek en houding.
Rinus werkt dit uit en komt met een voorstel naar de leden per email. 

Dik vraagt naar de optie om een echte trainer in te huren.
Rinus geeft aan dat dit punt een aantal jaren geleden ook is besproken op de ledenvergadering maar dat het alleen zin heeft als je dit vaker doet en dat een eenmalige sessie weinig zin heeft. Het inhuren van een lid van het NHB topsportteam kost circa € 500,00 en dat kan de vereniging niet opbrengen. Walter pakt dit op om de mogelijkheden te verkennen en neemt contact op met een aantal verenigingen.
Walter komt er naar de leden op terug.

Plannen 2017 

Onderhoud accommodatie 

Wat is er nog te doen: Doelenhok de buitenkant van nieuwe achter- en zijwanden voorzien nieuw plaatmateriaal

Deuren van doelenhok opnieuw aan buitenzijde bekleden met plaatmateriaal

De sponningen van de schietluiken kantine aan de buitenzijde verven

De kopse kanten van de kantine verven

Onderhoud buitenterrein; grassteken, tegels met hoge druk schoonspuiten, snoeiwerkzaamheden

Container verven

Palen baanbeveiliging verven

Voor de nog uit te voeren werkzaamheden wordt nog een datum gepland. 

Michel geeft aan dat hij best wil helpen maar dat dit niet altijd lukt doordat de data laat worden gecommuniceerd. Hij stelt voor vaste zaterdagen in het lopende jaar te plannen. Rinus geeft aan dat dit ook niet altijd praktisch is omdat je het weer nu eenmaal niet kunt voorspellen. Rinus kijkt wat de mogelijkheden zijn om meer leden de kans te geven om zich te kunnen aanmelden voor het klussen. 

55+ (veteranen) schieten
Door toename van het aantal veteranen binnen Odysseus is in 2016 een begin gemaakt. Dit heeft niet lang geduurd omdat Charles andere verplichtingen kreeg. Deze zijn inmiddels ook weer vervallen en we willen dit in mei 2017 weer oppakken Rinus komt met een voorstel. 

Opvang nieuwe leden
Maart 2017 weer een introductiesessies gehouden voor 3 deelnemers. Twee zijn lid geworden. Dit zijn Davey de Heer en Jerry Poortvliet. We hebben op dit moment voldoende leden die ook actief de trainingsavonden bezoeken. Een groter ledental is vanwege de beperkte kantineruimte en banen niet wenselijk. Er is momenteel een wachtlijst van 4 personen. De mogelijk eerstvolgende sessie zal met het huidige verloop van het ledenbestand niet eerder zijn dan maart 2018.


Belangrijke data 

Afsluitavond 1e halfjaar 2017
Dinsdag 4 juli een interne wedstrijd op fantasieblazoen ( 1-pijl systeem) – Aanvang 19.30 uur. 

Barbecue avond
Vrijdag 7 juli 2017 (aansluitend de zomer stop)
Leden betalen een kleine bijdrage. Partners zijn tegen betaling toegestaan en zeer welkom. 

Zomerstop
Vanaf maandag 10 juli t/m 14 augustus 2017
Het gebouw is deze periode wel geopend voor onderhoudswerkzaamheden.
Dinsdagavond 15 augustus is dan weer de eerste trainingsavond. 

Koningschieten
Zaterdag 14 oktober 2017 is Koningschieten. Aanvang 12.00 uur.
Huldiging en bijbehorend etentje ’s-avonds. 

Kerstverschieting
De kerstverschieting is op vrijdag 15 december 2017 met eten.
Loting koppels voor vierdaagse 2018. 

Winterstop
Winterstop van maandag 18 december 2017 t/m 1 januari 2018.
Eerste trainingsavond is 2 januari 2018. 

Den Braasem Trofee
Den Braasem Trofee op zondag 18 maart 2018 – aanvang 10.00 uur, voorafgaand door een gezamenlijk ontbijt. 

Vierdaagse
Vierdaagse 2018 in de maanden januari en februari. Loting tijdens de Kerstverschieting. 

 

Site Odysseus
Rinus is nog steeds bezig om de site te verfraaien. www.handboogverenigingodysseus.nl
Verbeterpunten aan Rinus zenden. De site wordt elke week door Rinus bijgewerkt met het laatste nieuws en de lotto. Ook de links naar de adverteerders worden goed bezocht. 

Reclameborden
Van de acht adverteerders vervallen er in 2017 drie (Baksteen, ABS systeembouw, W.C. Sterrenburg). Nieuwe adverteerders zijn uiteraard zeer welkom. (Bij het schrijven van deze notulen heeft Maurits toegezegd een reclamebord te plaatsen van zijn zwemvereniging. Dank daarvoor.)


Rondvraag
Kors – geeft het bestuur een compliment voor de inzet en de gezellige sfeer in de 
vereniging 

Bryan- stelt voor om als extra stimulans voor de schutters de baanrecords boven de 
baan te vermelden 
Antwoord - akkoord; maar dit doen we alleen voor officiële interne wedstrijden van 3 
pijl op 25 meter 

Bryan – stelt voor om de laatste training voor de zomerstop een speciaal tintje te 
geven als “Afsluitavond” door te schieten op een fantasieblazoen
Antwoord – akkoord; dit wordt dinsdag 4 juli; blazoenen worden gekocht 

Henk – bedankt het bestuur voor hun grote inzet afgelopen jaar 

Walter – geeft aan dat de meeste leden na een training van bv.10 series van 3 pijlen 
direct stoppen en inpakken. Dat is jammer omdat er tot ca. 9.15 uur nog 
lekker doorgeschoten kan worden. 

Om 21.10 wordt de vergadering door de voorzitter afgesloten en worden de aanwezigen bedankt voor hun komst en bijdrage. 

Secretaris

Hans Schram

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page