top of page

Notulen 2019

ODYSS klaar.gif

Opmerking bij het opstellen van de notulen:


Namen mogen vanwege de AVR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet meer voluit worden genoemd. Er wordt in deze notulen volstaan met alleen de voornamen. 

Datum : 18 april 2019
Aanwezig : Cok, Dik, Jos, Leen, Bryan O., Paul, Alice, Kors en Michel.
Afgemeld : Maurits, Jerry, Mariette, Joop, Reinoud, Cerina, Henri en Niels.
De overige leden hebben geen bericht van afmelding gezonden.

 

Opening

Rinus heet de 9 aanwezigen van harte welkom. Een lage opkomst. Hopen dat er volgend jaar een grotere opkomst is.

Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.

Notulen 2018 
Hans merkt op dat Maurits in het verslag is vermeld als aanwezig en afgemeld. Dit moet zijn aanwezig. Eer wordt een pencorrectie gemaakt. Veder geen opmerkingen.

Jaarverslag 2018 
Geen opmerkingen.

Financieel verslag 2018 
Er zijn geen opmerkingen of vragen vanuit de leden.

Begroting 2018 
Geen opmerkingen.

Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Kors en Dik hebben op 04 februari 2019 de boeken gecontroleerd en zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor de door hem gevoerde boekhouding. Dit wordt door de vergadering in algemene stemmen aangenomen.

Benoeming kascommissielid 
Kors is aftredend en wordt vervangen door Jos. Paul blijft reserve kascommissielid. 


Nieuwe bestuursleden
Medio 2018 is Walter plotseling gestopt met handboogschieten en daarmee heeft hij ook zijn functie Externe wedstrijdleider opgezegd. Henri heeft zich daarna spontaan aangemeld als opvolger en is op dit moment ad-interim Externe wedstrijdleider. Vanwege zijn drukke werkzaamheden moet hij echter toch voor deze functie afhaken. Het bestuur en de leden bedanken hem voor zijn inzet als waarnemer. 
We moeten een nieuwe Externe wedstrijdleider kiezen. Binnen het bestuur en de leden is al een praktische oplossing gevonden, namelijk: Bryan V. wordt Externe wedstrijdleider

Bryan O. wordt Interne wedstrijdleider.


Dit voorstel wordt door de vergadering met algemene stemmen aangenomen voor de periode 2019 tot en met 2022. 

De taakverdeling wordt als volgt:
- Voorzitter Rinus K
- Reserve voorzitter Charles van der Z
- Penningmeester Charles van der Z
- Secretaris Hans S
- Interne wedstrijden Bryan O 
- Externe wedstrijden Bryan V 


Aanmelding en opvang nieuwe leden wordt in eerste instantie gedaan door Hans en Rinus. Het begeleiden van nieuwe en bestaande schutters is in principe de taak voor Leen.

Wedstrijdverslag Intern 2018 
Bryan V. heeft een overzicht gemaakt van alle interne wedstrijden. 
Hij geeft terecht aan dat de opkomst voor Koningschieten, Face2Face en Den Braasem Trofee treurig is en dat het welslagen van dit soort wedstrijden veelal te danken is aan de positieve sfeer binnen de club en de fanatieke inzet van een aantal leden. 

Wedstrijdverslag Extern 2018 
Henri heeft de taak van Walter zo goed als mogelijk in combinatie met zijn werk uitgevoerd. Ook hij heeft te maken met een gering aantal Odysseus schutters. Waarvan er uiteindelijk toch 8 de competitie hebben uitgeschoten. Een aantal schutters zijn daarna doorgegaan naar de rayonkampioenschappen. 
De Indoor competitie (3-pijl) is Odysseus voor het eerst sinds jaren weer met een redelijk aantal schutters gestart. Van de vier schutters zijn er uiteindelijk twee die de competitie hebben volbracht. 
Daarnaast heeft Odysseus nog met redelijk resultaat deelgenomen aan de Ulvenhoutse ronde met zes schutters en twee prijzen.

 

Verslag Begeleider nieuwe schutters 
Zie verslag van Leen over het jaar 2018.

Contributie 
De contributie voor 2020 is nu nog niet volledig bekend maar op basis van de jaarlijkse indexering van de Odysseus contributie van € 3,00 voor senioren/veteranen en € 1,50 voor aspiranten/cadetten/junioren ziet het voorlopige plaatje er als volgt uit:

Senioren/veteranen 
- € 174,50 + € 3,00 indexering Odysseus + nog te vernemen mutatie van de NHB.
Aspiranten/cadetten/junioren 
- € 107,25 + € 1,50 indexering Odysseus + nog te vernemen mutatie van de NHB.


De juiste contributiebedragen zullen in december 2019 bekend worden. Deze contributie gaat in per 1 januari 2020. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Clubkleding
Bij officiële NHB wedstrijden; dus ook de competities is het verplicht het clubtenue te dragen. Dit geldt ook voor het Koningschieten en Den Braasem Trofee.

Het huidige clubtenue van Odysseus is: Blauw gele polo met geel ruglogo

Marine blauwe sweater met Odysseus ruglogo

Marine blauwe sportbroek welke door Odysseus wordt verstrekt

Lange (spijker)broek in de kleur marine blauw; een jogging broek of dergelijke is niet toegestaan

Het ondershirt met lange mouwen ook in de kleur marine blauw of zwart
Rinus geeft aan dat de marine blauwe Odysseus sportbroek bij de interne Odysseus wedstrijden niet verplicht is. Een marine blauwe spijkerbroek wordt toegestaan. Dit geldt ook voor NHB wedstrijden 1 en 3 pijl. 
Bryan V. geeft aan dat hij er bij Rayon en NK kampioenschappen door de wedstrijdleiding op is aangesproken dat hij een spijkerbroek droeg. Vanaf nu is bij officiële NHB kampioenschappen of andere officiële wedstrijden het clubtenue verplicht.

Trainingsavonden en wedstrijden
Dit jaar hebben we evenals voorgaande jaren een goede discussie over de invulling de trainingsavonden en de NHB competities.

 
Deelname NHB competitie
Het besluit om alle nieuwe leden, bij geschiktheid, verplicht te laten deelnemen aan een NHB competitie heeft ertoe geleid dat deze schutters ook daadwerkelijk deelnemen. Zij waarderen deze wedstrijden en zien het ook als een goede training. 

Interne wedstrijden
Het aantal interne wedstrijden is al redelijk groot en we kunnen er niet nog meer wedstrijden bij gaan verzinnen. 
De Face2Face moet in 2019 ook nog worden ingepland. Dit wordt later gecommuniceerd door Bryan O.


Reguliere trainingsavonden
De opkomst is het laatste jaar bedroevend laag. Ziekte, blessures en studie zijn en kunnen een oorzaak zijn. 
Bryan V. heeft afgelopen jaar al een aanzet gegeven voor met de Face2face wedstrijd. Bij de wisseling van wedstrijdleiders heeft Bryan O. al aangeven ideeën te hebben om de trainingen interessanter te maken. Door middel van kleine interne wedstrijdjes op de trainingsavonden.

Een aantal punten zijn: 3 pijl trainingen altijd met de klok (ABC schieten)

Meer op 18 meter trainen

Tegelijk trainen op 18 en 25 meter (meerdere luiken open)

Kleinere wedstrijdjes tijdens de standaard training

Het 55+ schieten 
is nog steeds niet van de grond gekomen. Echter Dik heeft aangegeven korter te gaan werken vanaf september 2019. We gaan kijken of we er nu wel invulling aan kunnen geven. 

Plannen 2019
Onderhoud accommodatie

Wat is er nog te doen: Opslag container verven; het dak en de voorzijde bij het terras 

Onderhoud buitenterrein; grassteken en snoeiwerkzaamheden

Aansluiting maken in keuken voor aansluiting hogedruk reiniger 

Tegels met hoge druk schoonspuiten

Wanden kantine op een aantal plaatsen stabiliseren

Opvang nieuwe leden 
Zie ook het verslag van onze Begeleider Leen over 2018. 
In 2018 hebben we 5 nieuwe schut(s)ters opgeleid. Vier dames en één heer. Een mooie score, zou je zeggen. Praktijk is dat alleen Alice nog actief schiet; zij schoot voorheen al in België. De andere vier schut(s)ters zien we helaas zelden of nooit. De heer is na de sessies nooit meer komen opdagen. Joyce heeft nog wel geschoten maar is geheel 2019 niet meer gewZeest. Amber heeft inmiddels opgezegd en Cerina heeft door drukte op haar werk en studie nu even geen tijd om te komen schieten.
Al met al geen leuk resultaat om op terug te kunnen kijken. Maar ook dat hoort bij het verenigingsleven. We gaan gewoon door en wie weet welke positieve berichten we dit jaar mogen bijschrijven.
Op dit moment is er een wachtlijst met 4 personen, waarvan er 3 niet meer reageren. We blijven inzetten op lidmaatschap met deelname aan NHB wedstrijden. Dit ook omdat we hiermee voorkomen dat we veel potentiële schutters binnen krijgen die voor de “fun” lid worden. 

Belangrijke data 
Indische avond Vrijdag 10 mei
Barbecue avond Vrijdag 5 juli 2019 (aansluitend de zomer stop)
Leden betalen een kleine bijdrage. Partners zijn tegen betaling toegestaan en zeer welkom.
Zomerstop Vanaf maandag 8 juli t/m 12 augustus 2019 
Het gebouw is deze periode wel geopend voor onderhoudswerkzaamheden.
Dinsdagavond 13 augustus is dan weer de eerste trainingsavond.
Koningschieten Zaterdag 19 oktober 2019 is Koningschieten. Aanvang 12.00 uur. 
Huldiging en bijbehorend etentje ’s-avonds.
Kerstviering De kerstviering is op vrijdag 20 december 2019 met eten. Loting koppels voor vierdaagse 2020.
Winterstop van maandag 23 december 2019 t/m 6 januari 2020. 
Eerste trainingsavond is 7 januari 2020.
Den Braasem Trofee op zondag 15 maart – aanvang 10.00 uur, voorafgaand door een gezamenlijk ontbijt.
Vierdaagse 2020 in de maanden januari, februari en maart. Loting tijdens de Kerstviering. 


Site Odysseus 
www.handboogverenigingodysseus.nl

Het huidige websiteprogramma is lastig qua onderhoud. Rinus overweegt om naar een ander programma over te gaan met als gevolg een eenvoudigere opzet. Wedstrijdverslagen zouden dan bijvoorbeeld niet meer op de site komen te staan.

Reclameborden 
Er zijn nog 9 adverteerders met een opbrengst van euro 675,00.

Rondvraag 
Cok
Geeft het bestuur een compliment voor de inzet en de gezellige sfeer binnen vereniging

Dik 
Verzoek om deelnemers aan de 4-dagse vooraf te peilen naar interesse. Nu teveel afhakers tijdens de wedstrijdreeks.
RE: Bryan V. – akkoord

Leen 
Mist een vermelding in de verslagen of de vergadering over het overlijden in 2018 van het ere-lid Annie Filius.
RE: Hans – welgemeende excuses daarvoor. Dit is ons ontgaan bij het opstellen van de stukken.

Bryan O. 
Verzoek om betere verlichting op de 18 meter afstand voor de banen 1.2.3 en mogelijk ook 4.5.6.
RE: Rinus – goed idee we gaan de opties bekijken.

Bryan O. 
Voorstel om bij introductie sessies waarbij ook jongeren zijn de mogelijkheid om hem of andere Bryan ook alvast ter stimulatie kennis te komen laten maken.

Michel 
Bij trainingen voorafgaand aan een wedstrijd altijd met stoplicht schieten svp.
RE: Bryan O. = akkoord

Michel 
Techniek training – behoefte aan extra mogelijkheid.
RE: Bryan O. – akkoord – heeft hier al ideeën over met betrekking tot interne trainingen.

Rinus 
4- daagse – 1 pjl systeem was leuk; kijken of we iets kunnen doen qua opzet maar dan met 2 pjjl systeem; bv. 15 series met 2 pijlen. Is beter om gemiddelden vast te stellen.
RE: Bryan V. en Bryan O. – akkoord gaan we bekijken.

Om 20.45 wordt de vergadering door de voorzitter afgesloten en worden de aanwezigen bedankt voor hun komst en bijdrage. 

Secretaris

Hans Schram

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page