top of page
ODYSS klaar.gif
Huishoudelijk reglement handboogvereniging Odysseus

Algemeen

Art. 1

1.1 
Dit reglement van de handboogsportvereniging " Odysseus " is vastgesteld tot regeling van al die zaken waarin de statuten niet voorzien,    waarvan tot regeling door de statuten wordt vereist of waarvan regeling door de algemene ledenvergadering wenselijk wordt geacht.

1.2 
Geen enkel lid van de H.S.V. " Odysseus " kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en het reglement, alsmede bestuursbesluiten en officiële berichten welke per email en/of via de website zijn gecommuniceerd, dan wel bekend gemaakt.

1.3 
De algemene ledenvergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, tenzij dispensatie bevoegdheid uitdrukkelijk aan het bestuur is toegekend.

1.4 
Het bestuur is bevoegd dispensatie te verlenen van de bepalingen van dit reglement, waarvoor in de algemene ledenvergadering verantwoording wordt afgelegd.
1.5 
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts, worden aangepast na besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

1.6 
Elke wijziging/dispensatie van de bepalingen van dit reglement wordt door het bestuur ter kennis van de leden gebracht door publicatie via mail en op de website.

1.7
Een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement wordt éénmalig aan de leden/nieuwe leden verstrekt. 

 

Lidmaatschap 

Art. 2
2.1
De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris van de vereniging door invulling van het aanvraagformulier H.S.V. "Odys­seus"

2.2
Een voorlopig lidmaatschap, verkregen na goedkeuring van de bestuursafgevaardigde, is geldig voor 3 maanden. Wel moet er direct een schriftelijke aanmelding geschieden.

2.3
Het besluit tot het definitief lidmaatschap wordt van kracht, 3 maanden na de eerste kennismaking.

2.4
De in het 2.3 genoemde besluit wordt aan de betrokkene medegedeeld, waarbij in het geval van afwijzing een motivatie van de beslissing zal worden toegevoegd.

2.5
Vanaf de dag waarop het voorlopig lidmaatschap is toegezegd, is contributie verschuldigd.

2.6
Een lid, welke de vereniging nadeel toebrengt, in welke vorm dan ook, kan door het bestuur worden geschorst en/of aan de algemene ledenvergadering voor royement worden voorgedragen.

2.7
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

2.8
De nieuwe en opgezegde lidmaatschappen worden ter kennisgeving aan de leden gebracht door publicatie op de website.

 

Contributie Vaststelling 

Art. 3
3.1
De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

3.2
De contributie voor donateurs leden bedraagt minimaal € 20,= per jaar. 

 

Betalingswijze van de Contributie 

Art. 4
4.1
De contributie dient minimaal per kwartaal of per heel jaar vooraf te worden voldaan bij de penningmeester.

4.2
Indien de verschuldigde contributie niet voor de, op de nota vermelde datum, voldaan is, zal een herinnering worden opgestuurd, waarbij de nog verschuldigde contributie zal worden verhoogd met € 1,50 per herinnering aan administratie kosten.

4.3
Indien na de 2e schriftelijke herinnering de betaling van de verschuldigde contributie en de in rekening gebrachte extra administratie kosten achterwege blijft, volgt onherroepelijke schorsing van het lidmaatschap.

4.4
De geschorste lidmaatschappen worden ter kennis aan de leden gebracht op de website. 


Training 

Art. 5
Ieder lid heeft recht op geregelde training. Door het bestuur kan, op voordracht van de leden, na advies van de daarvoor geëigende personen, één of meer trainers worden benoemd. De trainer is verantwoordelijk voor het geven van onderricht. De leden, welke deelnemen aan de training, zijn verplicht zich te onderwerpen aan de leiding van de trainer. De leden die deelnemen aan de training, dienen behulpzaam te zijn bij het plaatsen en opruimen van de eventueel te gebruiken hulpmiddelen. Een lid welke zich onttrekt aan de leiding van de trainer, kan door de trainer aan het bestuur worden voorgedragen voor schorsing van het lidmaatschap voor de duur van tenminste 1 week en ten hoogste 4 weken. De trainer en de leden welke deelnemen aan de training, in ruimte van derden, zijn verplicht zich te houden aan de regels en voorwaarden verstrekt door de verhuurder of beheerder. De indeling, aanvulling en/of wijziging van trainingsgroepen, wedstrijdteams, trainingsruimte, trainingstijden, trainers en de geschors­te lidmaatschappen inzake onttrekking aan de leiding, worden ter kennis aan de leden gebracht in het handboogclubnieuws. 

 

Wedstrijden 

Art. 6
6.1
Voor de bepaling van de leeftijd is de leeftijd bij aanvang van het kalenderjaar bepalend.

6.2
De leden welke deelnemen aan wedstrijden, zijn verplicht zich te onderwerpen aan de wedstrijdleiding.

6.3
Bij absentie van de wedstrijdleiding, zal door het bestuur een vervanger worden aangewezen.

6.4
Een lid welke zich onttrekt aan de wedstrijdleiding, kan door de wedstrijdleiding aan het bestuur worden voorgedragen voor schorsing van tenminste 1 wedstrijd en ten hoogste 4 wedstrijden. 

6.5
Leden dienen bij niet deelnemen aan wedstrijden, dit minstens 24 uur voor aanvang van de wedstrijd op te geven bij de wedstrijdleiding of secretaris.

6.6
Leden die zich voor deelname aan externe wedstrijden opgeven, worden geacht daaraan deel te nemen in het door de vereniging voorgeschreven tenue. (shirt en broek)

6.7
Het is tijdens training/wedstrijden niet toegestaan de zaal te verlaten om tussen door andere spelen te beoefenen, tenzij men klaar is met zijn/haar training/wedstrijd en de boog heeft afgespannen.

6.8
De wedstrijdleiding draagt zorg voor het bijhouden van de recordlijst en zorgt dat deze zichtbaar in de kantine is opgehangen.

6.9
Alleen de navolgende wedstrijden worden op de recordlijst bijgeschreven:
- afdelingswedstrijden (1 pijl en 3 pijl)
- fita record indoor ronde
- fita outdoor wedstrijden
- koningverschietingen 
- fita veldronde
- kruisjes wedstrijden
- 1 pijl competitie
- kampioenschappen aan de hierboven vernoemde wedstrijden 6.9
In gevallen waarin artikel 6 niet voorziet, beslist het schiettechnisch reglement van de N.H.B. 


Wedstrijden (Koningschieten) 

Art. 6a

6a.1
Koningschieten zal éénmaal per jaar in het najaar plaatsvinden.

6a.2
Koningschieten is een interne wedstrijd, waar ieder verenigingslid aan deel kan nemen.

6a.3
Om een koningstitel te behalen moet men in het bezit zijn van een eigen geldige licentie op naam van Odysseus.

6a.4
Geschoten wordt volgens het 1 pijl systeem, te weten 5 proefpijlen, 25 wedstrijdpijlen direct gevolgd door wederom 25 wedstrijdpijlen.

6a.5
Geschoten wordt op 25 meter afstand op het normale 60 cm blazoen.

6a.6
De recurve schutter(ster) die het hoogste scoort mag dan voor 1 jaar de titel koning(ing) dragen.

6a.7
De recurve schutter(ster) die als 2de eindigt krijgt de titel Prins.

6a.7a
De recurve schutter(ster) die de meeste achten en zevens schiet krijgt de titel Rode Ridder.

6a.7b
De recurve schutter(ster) die de meeste zessen en vijven schiet krijgt de titel Blauwe Ridder.

6a.8
Wanneer een recurve schutter(ster) 2 jaar achter elkaar de hoogste score heeft behaald, dan wel 3 maal in 5 jaar, dan zal hij/zij de titel keizer(in) krijgen.

6a.9
Wanneer een keizer(in) zijn intrede maakt dan wordt over de resterende recurve schutters(ster) de titels verdeelt zoals beschreven in art.6a.6, art.6a.7, art.6a.7a en art.6a.7b.

6a.10
De schutter(ster) die in de categorie compound de hoogste score weet te beha­len, mag voor 1 jaar de titel raads­heer(vrouw) dragen.

6a.11
Tijdens de wedstrijd mag alleen geschoten worden met een boog die goedgekeurd zou worden tijdens een officieel kampioenschap.

6a.12
De naam van de schutter(ster) die de titel van koning of keizer heeft verworven, zal worden vermeld op de koningslijst welke zichtbaar in de kantine is opgehangen.

6a.13 
Het is niet mogelijk om meerdere titels te behalen. De hoogste titel is bepalend. 


Wedstrijden (Laddercompetitie) 

Art. 6b
6b.1
De stand van de ladder dient zichtbaar in de kantine opgehangen te worden.

6b.2
Een ladderwedstrijd wordt verschoten over 25 meter volgens het één pijl systeem en zal bestaan uit 2 proefpijlen en 15 tellende pijlen.


Compound bogen 

Art.6c
6c.1 
Compound is toegestaan mist de 42 pond niet overschreden wordt.

6c.2
Compound is toegestaan mits de pijldikte de 20 niet overschreden wordt.

6c.2
Deze regels gelden voor zowel leden als bezoekers. 


Bogen zonder richtmiddelen (barebow/hout) 

Art.6d  Schieten met hout, barebow en andere bogen zonder vizier en richtmiddelen is niet toegestaan.
 

Bestuur 

Art. 7
7.1
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdleider.

7.2
De leden van het bestuur worden door de leden gekozen voor een periode van 3 jaar.

7.3
Kandidaten voor het bestuur moeten tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en lid van de vereniging zijn.

7.4
Volgens rooster treedt het bestuur af, welke zich herkiesbaar kan stellen. 

7.4.1
Het bestuur benoemt uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter.

7.5
Alleen de voorzitter en de kascontrolecommissie worden door de algemene ledenvergadering in hun functie gekozen.

7.6
Leden van een kascontrolecommissie mogen geen zitting hebben in het bestuur.

7.7
Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de algemene leden verga­de­ring door de vergadering gesteld worden. 
De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring waarin de kandidaat verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden.

7.8
Wanneer een bestuurslid zich herkiesbaar stelt en er zijn geen tegenkandidaten gesteld door de vergadering, dan wordt het herkiesbare bestuurslid zonder toestemming geïnstalleerd.

7.9
Bij 2 kandidaten voor 1 functie, wordt die kandidaat benoemd die de meerderheid van stemmen heeft gehaald.

7.10
Bij 3 of meerdere kandidaten voor 1 functie, worden 2 stemrondes gehouden, waarbij alleen die 2 kandidaten die het meeste aantal stemmen behaald hebben, aan de 2e stemming mogen deelnemen, waarbij artikel 7.10 van toepassing is.

7.11
Bij een nieuwe kandidaatstelling, moet een kandidaat wanneer hij/zij de enige is, meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen halen om benoemd te worden.

7.12
Bij het staken van de stemmen, tellen de uitgebrachte stemmen van het bestuur dubbel, wanneer dan nog de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

7.13
Leden die onder curatele staan, kunnen zich door hun wettelijke voogd laten vertegenwoordigen, deze komt voor alle lidmaatschapfaciliteiten in aanmerking.

7.14
Wanneer een bestuurslid tussentijds aftreedt, dan wordt hierin zo mogelijk binnen 6 weken in voorzien. Deze neemt op het rooster zijn plaats van zijn voorganger in.

7.15
Treedt het gehele bestuur af, of treden 3 bestuursleden af bij een bestuur van meer dan 3 leden, dan is het bestuur verplicht, dit bekend te maken aan de leden. Het bestuur moet een algemene ledenvergadering uit schrijven. Het bestuur moet aan blijven tot 2 weken na het benoemen van een nieuw bestuur.

7.16
De leiding van de algemene zaken, het beheer van gelden en eigendommen, de naleving van de reglementen, de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering, zijn opgedragen aan het bestuur.

7.17
Het bestuur is verplicht, wanneer 5 of meer leden een rekwest daartoe indienen, binnen 14 dagen nadien een buitengewone algemene leden­vergadering uit te schrijven.

7.18
De voorzitter is belast met de leiding en representatieve taken van de vereniging. Voor het bekrachtigen van voor de vereniging bindende afspraken kan nooit een bestuurslid afzonderlijk optreden. De vereniging wordt te allen tijde door minimaal 2 leden van het bestuur vertegenwoordigd.

7.19
De voorzitter leidt de algemene vergadering en heeft het recht de gedachtewisselingen te sluiten, wanneer hij van oordeel is, dat de vergadering over het onderwerp dat aan de orde is, voldoende is toegelicht. Hij is echter verplicht, een verdere bespreking toe te staan, indien tenminste 2/3 van de aanwezig stemgerechtigde leden daartoe het verlangen te kennen geeft.

7.20
De voorzitter heeft het recht, zo dikwijls hij dat nodig acht, bij de penningmeester inzage te doen in de boeken en de daarop betrekking hebbende bescheiden.

7.21
Bij ontsteltenis van de voorzitter, wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter, die dan geheel in zijn rechten en plichten treedt.

7.22
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer.

7.22a
De penningmeester houdt van de ontvangen en uitgegeven gelden een kasboek bij, dat onmiddelijk een goed overzicht geeft van de financien. 

7.23
De penningmeester is verplicht inzage van al zijn boeken en de daarop betrekking hebbende bescheiden te geven aan de voorzitter en aan de kascontrolecommissie

7.24
De penningmeester brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van het geldelijk beheer over het afgelopen jaar en dient de begroting in voor het daarop volgende jaar.

7.25
De penningmeester is verplicht bij een blijvend overschot van liquide middelen, het overschot op een renterekening te beleggen op naam van de vereniging.

7.26
De secretaris is belast met de administratieve werkzaamheden. In overleg met de voorzitter voert hij de brief­wisseling.

7.27
De secretaris brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden van het afgelopen jaar.

7.28
Alle stukken bestemd voor de vereniging, moeten aan de secretaris gericht zijn. Stukken met betrekking tot wedstrijden mogen ook direct naar de wedstrijdleiding gestuurd worden. De wedstrijdleiding dient daarbij wel een kopie van het ingekomen stuk aan de secreta­ris te overhandigen.

7.29
De secretaris kan een van de andere bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter en de penningmeester, belasten met het houden en maken van de notulen van de algemene leden vergadering en van de notulen van de bestuursvergadering.

7.30
Het bestuur vergadert zo dikwijls als het nodig acht, doch tenminste 4 keer per jaar.

7.31
Heeft de voorzitter de datum van een bestuursvergadering vastgesteld, dan is de secretaris verplicht, tenminste 8 dagen voor de aanvang van de vergadering, kennis hiervan te geven aan de leden van het bestuur, onder opgaaf van de agenda (bij voorkeur schriftelijk). Een bestuursvergadering is alleen geldig, als tenminste 2/3 van het aantal bestuursleden aanwezig is. Moet een vergadering hierdoor uitgesteld worden, dan behoeft dit minimum niet opnieuw aanwezig te zijn om de uitgestelde vergadering geldigheid te verlenen.

7.32
De in artikel 7.31 genoemde uitgestelde vergadering mag niet binnen 10 dagen na de oorspronkelijke datum van de vergadering gehouden worden.

7.33
Indien een tweetal leden van het bestuur schriftelijk een vergadering aanvraagt, dan is de voorzitter verplicht binnen 14 dagen hieraan gevolg te geven.

7.34
Bij stemming in de bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid één stem uit, bij het staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter. 


Kascontrolecommissie 

Art. 8
8.1
De kascontrolecommissie heeft tot verplichte taak, tenminste één maal per jaar de boeken en de daarop betrekking hebbende bescheiden na te zien.

8.2
De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 


Algemene Leden Vergadering 

Art. 9
9.1
Jaarlijks wordt binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering gehouden.

9.2
Het bestuur stelt de datum en de agenda van de algemene ledenvergadering vast.

9.2a
Wanneer 5 of meer leden een rekwest, ondertekend door alle rekwestranten indient, is het bestuur verplicht, binnen 14 dagen nadien een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven.

9.3
De agenda voor elk te houden algemene ledenvergadering, wordt de leden tenminste 7 dagen voor aanvang toegezonden en bevat tenminste
--Rekeningoverzicht van verantwoording van de penningmeester over de afgelopen periode.
--Verslag van de secretaris van de werkzaamheden van de afgelopen periode.
--Verkiezing van een eventueel nieuw bestuurslid en/of kascontrolecommissielid.

9.4
De leden worden geacht, vergaderingen, bijeengeroepen van het in artikel 9.2 bepaalde, bij te wonen, tenzij voor niet bijwonen van te voren aan één der bestuursleden een kennisgeving is afgegeven.

9.5
Geen enkel onderwerp kan ter algemene ledenvergadering in behandeling worden genomen, indien deze niet behoorlijk op de daarop betrekking hebbende agenda zijn vermeld. Behoudens een besluit van de algemene ledenvergadering met 2/3 van de geldige uitgebrachte stemmen genomen, om het bedoelde onderwerp in behandeling te nemen. Dan wel met een eenstemmig besluit van het bestuur daartoe.

9.6
Het nemen van besluiten geschied bij volstrekte meerderheid van stemmen.

9.7
Indien geen volstrekte meerderheid is verkregen, dus bij het staken van de stemmen, beslist de stem van de voor­zitter.

9.8
Stemmen over personen is steeds geheim en geschied schriftelijk, tenzij stemmen over zaken ook mondeling kan geschieden.

9.9
Onder ongeldige stemmen worden gerekend: 
--Blanco stemmen.
--Stembiljetten die zijn ondertekend.
--Stembiljetten die onleesbaar zijn.
--Stembiljetten die een persoon niet duidelijk aanwijzen.

9.10
Blanco stem is een ongeldige stem.

9.11
Een stemming mag niet tot doel hebben uit te maken, welke van de 2 of meer voorstellen verkieselijk zijn. Over elk voorstel wordt in volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij een later ingediend voorstel naar mening van de voorzitter voorkeur verdient. Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze voor het voorstel in stemming en wel in volgorde van indiening, tenzij een later ingediend amendement, naar mening van de voorzitter van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het later ingediende de voorrang heeft. Als amendement mag slechts beschouwd worden, datgene wat wijzigingen in bijzonderheden beoogt, zonder de grondgedachte van het voorstel aan te tasten, dit uit­sluitend ter beoordeling van de voorzitter. 


Slotbepaling 

Art. 10
10.1
Leden hebben vrij toegang tot de door de vereniging te houden wedstrijden en demonstraties. Indien nodig kan het bestuur in bijzondere gevallen voor het verlenen van toegang een afzonderlijke regeling treffen.

10.2
Wanneer een lid zich schuldig maakt aan het zoek maken of beschadigen van eigendommen van de vereniging of van die aan deze in gebruik afgestaan, moet de daarvoor door het bestuur vast te stellen schadevergoeding betalen.

10.3
De door teams behaalde verenigingsprijzen blijven het eigendom van de vereniging.

10.4
In gevallen waarin dit reglement, de statuten of de wet niet voor­ziet, beslist het bestuur.

10.5
Schutters(ters) die aantoonbaar lid zijn van een andere vereniging en daar tevens bondslid zijn op naam van die vereniging, kunnen tegen een door het bestuur te bepalen bedrag per trainingsavond gebruik maken van onze binnen/buiten banen. Dit geldt alleen dan wanneer er voldoende ruimte op de banen is. Betaling geschiedt à contant aan één der bestuursleden. De gastschutter(ster) die hiervan gebruik wenst te maken, heeft geen rechten jegens de vereniging.

10.6
Hij/zij die lid willen worden van H.S.V. Odysseus, dient bij ondertekening van de inschrijving een borgsom gelijk aan de hoogte van de bondscontributie te voldoen.De borgsom wordt bij het verlaten van de vereniging, mits door het verlatende lid aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan, terugbetaald.

10.7
Op voorstel van het bestuur kunnen leden worden voorgedragen als erelid, n.a.v.haar/zijn bijzondere staat van dienst voor H.S.V. Odysseus.
Ere leden worden ontheven van contributie plicht, verder heeft hij/zij dezelfde rechten en plichten als ieder ander lid.

10.8
Op voorstel van het bestuur kunnen niet leden worden voorgedragen als bijzonder lid, n.a.v. zijn/haar bijzondere staat van dienst voor H.S.V. Odysseus. Bijzondere leden hebben geen rechten en plichten jegens de vereniging 

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page