top of page

Notulen jaarvergadering 2018

ODYSS klaar.gif

H.S.V. " O D Y S S E U S " 

Notulen Ledenvergadering Odysseus 2018

 

 

Opmerking bij het opstellen van de notulen:
Namen mogen vanwege de AVR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet meer voluit worden genoemd. Er wordt in deze notulen volstaan met alleen de voornamen. 

 

Datum : 29 maart 2018 
Aanwezig : Bryan O., Bryan V., Henri, Paul, Maurits, Mariette, Kors, Leen, Henk, Dik, Michel, Cok en Jos.

Afgemeld : Annie, Maurits, Jerry, Davey, Joop, Reinoud en Gert.

De overige leden hebben geen bericht van afmelding gezonden. 

Opening
Rinus heet de 13 aanwezigen van harte welkom hetgeen een redelijke opkomst is. Hopen dat er volgend jaar een grotere opkomst is. 

Ingekomen stukken
Het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sportdat door NOC/NSF is opgesteld en aan secretarissen van alle verenigingen is gezonden wordt door de secretaris ingebracht. Het is een boek van 223 pagina’s dat heel veel statistieken, beschrijvingen, cases en adviezen bevat. Te veel om allemaal te vermelden. Hans stelt voor om het boek in de kantine ter inzage te leggen met een intekenlijst voor degene die het meeneemt om thuis door te nemen. Hans zal eerst zelf een voorstel voor een procedure opstellen voor het geval er door een lid of ouder een beroep wordt gedaan met betrekking tot dit onderwerp. 

Korte punten die door Hans naar voren zijn gebracht:

Het komt voornamelijk voor bij; topsport; stages en trainingskampen in NL en buitenland; verblijf in hotel of dergelijke; door begeleiders en trainers; leeftijd groep tussen 12 tot en met 20 jaar meest voorkomend als slachtoffer.

Waarom bij Odysseus minder kans: Leden vanaf 15 jaar; gering aantal

Kleine overzichtelijke vereniging

Geen fysieke sport of training

Geen stages of trainingskampen

Geen douches en kleedruimtes

Attentie voor meest voorkomende zaken: Verbale intimidatie; schuine moppen of seksueel getinte opmerking(en)

Seksfilmpjes via digitale verkeer

Waar gaat het om: Niet aantasten van de waardigheid van een sporter of sporters

Zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat

In het rapport wordt veel gesproken over: VOG – Verklaring Omtrent Gedrag

VCP – Vertrouwens Contact Persoon

Hans vraagt aan de aanwezige leden of er behoefte is aan een VOG van de bestuursleden en de begeleider (Leen) en of we dit moeten gaan instellen voor nieuwe leden. Niet voor de bestaande leden. De vergadering geeft in consensus aan dat dit niet nodig is. Hans komt voor de zomerstop met een voorstel voor een procedure binnen Odysseus. 

 

Notulen 2017
Geen opmerkingen. 

Jaarverslag 2017
Geen opmerkingen. 

Financieel verslag 2017
Er zijn geen opmerkingen of vragen vanuit de leden.

Begroting 2017
Geen opmerkingen.

Wedstrijdverslag 2017
Walter heeft weer een zeer uitgebreid wedstrijd verslag gemaakt voor alle interne en externe wedstrijden. Het is altijd veel werk maar het wordt door de leden met belangstelling gelezen. 

Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Michel en Kors hebben op 29 januari 2018 de boeken gecontroleerd en zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor de door hem gevoerde boekhouding. Dit wordt door de vergadering in algemene stemmen aangenomen. 

Benoeming kascommissielid
Michel is aftredend en wordt vervangen door Dik. Paul blijft reserve kascommissielid. 

Nieuwe bestuursleden
Charles is aftredend als penningmeester en Walter als extern wedstrijdleider. Beiden zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beiden worden met algemene stemmen aangenomen voor de periode 2018 tot en met 2021. 

Daarnaast zijn Rinus en Hans als intern wedstrijdleider aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. Bryan V. heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie en wordt door de vergadering met algemene stemmen aangenomen voor de periode 2018 tot en met 2021. 


De taakverdeling wordt als volgt:
- Voorzitter Rinus Klijn
- Reserve voorzitter Charles van der Zande
- Penningmeester Charles van der Zande
- Secretaris Hans Schram
- Interne wedstrijden Bryan Voskamp
- Externe wedstrijden Walter Spierenburg 

Aanmelding en opvang nieuwe leden wordt in eerste instantie gedaan door Hans Schram en Rinus Klijn. Het begeleiden van nieuwe en bestaande schutters is in principe de taak voor Leen Kool. 

Contributie
De contributie voor 2019 is nu nog niet bekend maar op basis van de jaarlijkse indexering van de Odysseus contributie van € 3,00 voor senioren/veteranen en € 1,50 voor aspiranten/cadetten/junioren ziet het voorlopige plaatje er als volgt uit: 

Senioren/veteranen 
- € 171,50 + € 3,00 indexering Odysseus + nog te vernemen mutatie van de NHB. 

Aspiranten/cadetten/junioren 
- € 105,75 + € 1,50 indexering Odysseus + nog te vernemen mutatie van de NHB. 

De juiste contributiebedragen zullen in december 2018 bekend worden. Deze contributie gaat in per 1 januari 2019. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Clubkleding
Bij officiële NHB wedstrijden; dus ook de competities is het verplicht het clubtenue te dragen. Dit geldt ook voor het Koningschieten en Den Braasem Trofee. 

Het huidige clubtenue van Odysseus is: Blauw gele polo met geel ruglogo

Marine blauwe sweater met Odysseus ruglogo

Marine blauwe sportbroek welke door Odysseus wordt verstrekt

Lange (spijker)broek in de kleur marine blauw; een jogging broek of dergelijke is niet toegestaan

Het ondershirt met lange mouwen ook in de kleur marine blauw of zwart

Rinus geeft aan dat de marine blauwe Odysseus sportbroek bij de interne Odysseus wedstrijden niet verplicht is. Een marine blauwe spijkerbroek wordt toegestaan. Dit geldt ook voor NHB wedstrijden 1 en 3 pijl.
Bryan V. geeft aan dat hij er bij Rayon en NK kampioenschappen door de wedstrijdleiding op is aangesproken dat hij een spijkerbroek droeg. Vanaf nu is bij officiële NHB kampioenschappen of andere officiële wedstrijden het clubtenue verplicht. 

Trainingsavonden en wedstrijden
Dit jaar hebben we evenals voorgaande jaren een goede discussie over de invulling de trainingsavonden en de NHB competities. 

Deelname NHB competite
Het besluit om alle nieuwe leden, bij geschiktheid, verplicht te laten deelnemen aan een NHB competitie heeft ertoe geleid dat deze schutters ook daadwerkelijk deelnemen. Zij waarderen deze wedstrijden en zien het ook als een goede training.
Het aantal schutters dat deelneemt aan de NHB competitie(s) is stabiel en is ook iets toegenomen.
De schutters kunnen zich via Walter weer opgeven voor de NHB competities en de verwachting is dat er dit jaar nog meer schutters aan de Indoor competitie ( 3-pijl) zullen gaan deelnemen. Een aantal zal ook de 1-pijl erbij schieten. 

Interne wedstrijden
Het aantal interne wedstrijden is al redelijk groot. De leden geven aan dat er in het 1e en 2e kwartaal veel interne wedstrijden zijn waardoor men bijvoorbeeld moeite heeft om de vierdaagse te kunnen uitschieten. 

Besloten wordt om de Den Braasem Trofee in 2019 te verplaatsen naar een zondag in mei. Hans vraagt rekening te houden met externe activiteiten die nu eenmaal in Dordrecht in het voorjaar en de zomer plaatsvinden, zoals Dordt in Stoom eenmaal inde 2 jaar. Bryan V. komt met het voorstel om het op 19 mei 2019 te doen. 

Het 55+ schieten komt niet van de grond. We laten dit vervallen. Daarvoor komt er eenmaal in de maand een training op zondagmorgen. Rinus stuurt de leden per mail een bericht wanneer dit dan plaatsvind. 

Zondag training / techniek training / afstellen materiaal
Bovenvermelde extra training kan ook gebruikt worden om deze zaken te organiseren. Vooraf wel eerst een inventarisatie maken. Is niet standaard bij iedere zondagmorgen training. 

Reguliere trainingsavonden
De opkomst is het laatste halfjaar bedroevend laag. Ziekte, blessures en studie zijn en kunnen een oorzaak zijn.
Met de intrede van een nieuwe Interne Wedstrijdleider (Bryan V.) kunnen we een aantal zaken weer gaan aanscherpen en opstarten.

Een aantal punten zijn: 3 pijl trainingen altijd met de klok (ABC schieten)

Meer op 18 meter trainen

Tegelijk trainen op 18 en 25 meter (meerdere luiken open)

Kleinere wedstrijdjes na afloop van de standaard training

De standaard training eventueel inkorten t.b.v. kleinere wedstrijdjes

 

Plannen 2018

Onderhoud accommodatie 

Wat is er nog te doen: De kopse kanten kantine tweede maal verven (*)

Opslag container verven; het dak en de zijwand bij looppad

Onderhoud buitenterrein; grassteken en snoeiwerkzaamheden

Tegels met hoge druk schoonspuiten

Wanden kantine op een aantal plaatsen stabiliseren

Afvoerkanaal aanleggen voor hoog water bij schietbaan (**)

Voor de nog uit te voeren werkzaamheden wordt nog een datum gepland. Rinus maakt een lijst ter intekening voor de diverse werkzaamheden. 

(*) De kopse kanten moeten geheeld worden afgeschuurd en daarna 2x worden geverfd. Dit is lastig op een ladder uit te voeren. We moeten daarvoor een hoogwerker huren. 

(**) Bryan O. kan voor een machinale sleuvengraver zorgen. Datum met hem afstemmen. 

Michel heeft al eerder aangegeven dat hij best wil helpen maar dat dit niet altijd lukt doordat de data laat worden gecommuniceerd. Hij stelt voor vaste zaterdagen in het lopende jaar te plannen. Rinus geeft aan dat dit ook niet altijd praktisch is omdat je het weer nu eenmaal niet kunt voorspellen. Rinus maakt een intekenlijst. 

Evaluatie feestavond 30 jaar Odysseus
Vrijdag 2 maart is het 30 jarig bestaand van Odysseus gevierd bij partycentrum het Spektakel. Onder het genot van een drie gangen dineren levende muziek waarbij de mogelijkheid aanwezig was om te dansen is dit door de schutters en hun partners gevierd. De reacties onder de leden zijn positief en we gaan op naar het volgende lustrum. 

55+ (veteranen) schieten
Dit komt niet van de grond en vervalt. Zie interne wedstrijden. 

Opvang nieuwe leden
Maart en oktober 2017 zijn er weer introductiesessies gehouden voor in totaal 5 deelnemers. Twee zijn lid geworden. Dit zijn Davey, Jerry, Bryan O. en Gert. We hebben op dit moment voldoende leden die ook actief de trainingsavonden bezoeken. Een groter ledental is vanwege de beperkte kantineruimte en banen niet wenselijk. Maart 2018 wordt een introductiesessie gehouden voor twee nieuwe vrouwelijke schutters. Ten tijde van dit schrijven zijn inmiddels lid geworden. 


Odysseus en de toekomst
Rinus geeft aan dat het huidige bestuur al 30 jaar zit en de leeftijd heeft tussen 63 en 67 jaar. Als we 10 jaar verder zijn is nog maar de vraag of dit bestuur dan nog zittend is. En hoe gaan we dan verder. Hij wil dit graag onder de aandacht brengen bij de leden met als opzet dat men hierover nadenkt en hoe de leden denken dit te zijner tijd of eerder in te willen en/of kunnen vullen. Het is vaak zo dat de bestuurders ook veel klussen en (wekelijks) onderhoudswerk doen. Het zou fijn zijn als er een aantal leden opstaan die in overleg met het bestuur een handje willen helpen. 

Belangrijke data 

Barbecue avond
Vrijdag 6 juli 2018 (aansluitend de zomer stop)
Leden betalen een kleine bijdrage. Partners zijn tegen betaling toegestaan en zeer welkom. 

Zomerstop
Vanaf maandag 9 juli t/m 13 augustus 2018
Het gebouw is deze periode wel geopend voor onderhoudswerkzaamheden.
Dinsdagavond 14 augustus is dan weer de eerste trainingsavond. 

Koningschieten
Zaterdag 13 oktober 2018is Koningschieten. Aanvang 12.00 uur.
Huldiging en bijbehorend etentje ’s-avonds. 

Kerstviering
De kerstviering is op vrijdag 21 december 2018 met eten.
Loting koppels voor vierdaagse 2019. 

Winterstop
Winterstop van maandag 24 december 2018 t/m 7 januari 2019.
Eerste trainingsavond is 8 januari 2019. 

Den Braasem Trofee
Den Braasem Trofee op zondag 19 mei 2019 – aanvang 10.00 uur, voorafgaand door een gezamenlijk ontbijt. 

Vierdaagse
Vierdaagse 2019 in de maanden januari, februari en maart. Loting tijdens de Kerstviering. 

Site Odysseus
Rinus is nog steeds bezig om de site te verfraaien. www.handboogverenigingodysseus.nl
Verbeterpunten aan Rinus zenden. De site wordt elke week door Rinus bijgewerkt met het laatste nieuws en de lotto. Ook de links naar de nog 6 resterende adverteerders worden goed bezocht. 


Reclameborden
Van de negen adverteerders in 2017 zijn er nu nog 6 over. Nieuwe adverteerders zijn uiteraard zeer welkom. 

 

Rondvraag
Dik – 4 daagse – verzoek om alleen schutters in te delen die zich zelf hebben opgegeven.
Antwoord – Bryan V. pakt dit op 

 

Dik – vraagt of het mogelijk is om met de kruisboog op de Odysseus baan te mogen
schieten. Hij brengt dan eigen schietzak mee.
Antwoord- Rinus geeft aan dat vooraf duidelijk is afgesproken dat we niet doen. De
baan is er niet toe ingericht. Odysseus heeft daar ook geen vergunning
voor.

Cok – geeft het bestuur een compliment voor de inzet en de gezellige sfeer in de 
vereniging

Henri – vorig jaar afgesproken dat de baanrecords boven de baan worden vermeld. Dit 
is nog niet gebeurd.
Antwoord - Bryan V. maakt bordjes voor 1 en 3 pijl 25 meter.

Maurits – Opzet4-daagse met 1-pijl systeem erg leuk

Leen- Brengt onder aandacht de NPSB wedstrijden (politie bond). Hij 
vertegenwoordigt daar Odysseus en dat mag gezien worden.

Jos – Bedankt het bestuur dat er een speciale regeling voor hem is gemaakt bij de Den 
Braasem Trofee zodat hij toch met 1-pijl kan meedoen. 

 

Om 21.25 wordt de vergadering door de voorzitter afgesloten en worden de aanwezigen bedankt voor hun komst en bijdrage. 

Secretaris

Hans Schram

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page