top of page

Notulen 2020

ODYSS klaar.gif

Opmerking bij het opstellen van de notulen:

Namen mogen vanwege de AVR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet meer voluit worden genoemd. Er wordt in deze notulen volstaan met alleen de voornamen.

Datum           : 03 september 2020; vergadering 9 april is vervallen vanwege Covid19

Aanwezig       : Cok, Dik, Jos, Leen, Paul, Alice, Michel, Henri, Niels, Sandra, Maurits en Jerry.

Afgemeld       : Joop, Kors, Patricia en André.

Niet afgemeld : Sebastiaan.

 

Opening

Rinus heet de 12 aanwezigen van harte welkom. Een mooie opkomst, zeker in vergelijking met de voorgaande jaren.

 

Ingekomen stukken

Kors heeft bericht gestuurd waarin hij het bestuur dankt voor de goede en accurate wijze waarmee wij het als vereniging op redelijk korte termijn hebben gereliseerd dat we met toestemming van de Veiligheidsregio ZHZ en de gemeente Dordrecht weer op onze eigen accommodatie mogen schieten in deze Coved19 tijd.

 

Notulen 2019

Geen opmerkingen.

 

Jaarverslag 2019

Geen opmerkingen.

 

Financieel verslag 2019

Er zijn geen opmerkingen of vragen vanuit de leden.

 

Begroting 2019

Geen opmerkingen.

 

Verslag kascommissie

Dik heeft verstek moeten laten gaan voor deze controle van de boeken. Zijn taak is waargenomen door reserve kascommissielid Paul. De kascommissie bestaande uit Jos en Paul hebben op 20 januari 2020 de boeken gecontroleerd en zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor de door hem gevoerde boekhouding. Dit wordt door de vergadering in algemene stemmen aangenomen.

 

Benoeming kascommissielid

Paul is aftredend en wordt vervangen door Niels, die dus reserve kascommissie lid wordt. Dik blijft samen met Jos nog een jaar langer beschikbaar voor de kas commissie.

Verkiezing nieuwe bestuursleden

Rinus en Hans zijn beide aftredend. Hans stelt zich niet opnieuw herkiesbaar als secretaris. Rinus stelt zich wel herkiesbaar en wordt met algemene stemmen aangenomen. Voor de functie van secretaris heeft zich één kandidaat aangemeld als opvolger van Hans. Dit is Bryan O. Hij wordt voorgedragen en met algemene stemmen door de leden aangenomen. Het bestuur heet hem van harte welkom en wenst hem veel succes bij het vervullen van deze taak.

 

Rinus richt daarna een dankwoord aan Hans namens de leden en het bestuur voor zijn inzet als secretaris gedurende 21 jaar en zijn inzet in het algemeen voor Odysseus. Hij overhandigd hem als dank voor deze inzet een cadeau met een goede fles wijn en twee gegraveerde glazen voor Hans en Nelly. Eerder dit jaar tijdens de zomer BBQ is Hans door het bestuur en de leden al benoemd tot “erelid” van Odysseus.

Hans geeft nog kort een toelichting op zijn besluit tot aftreden als secretaris waarbij de hoofdreden is dat het bestuur na 32 jaar toe is aan enige verjonging. Hiermede wordt tevens te voorkomen dat het bestuur niet allemaal tegelijkertijd of op korte opeenvolgende tijd zouden aftreden hetgeen voor de vereniging niet goed zou zijn. Hans blijft wel beschikbaar voor hand en span diensten binnen de vereniging.

 

 

De taakverdeling wordt als volgt:

- Voorzitter                                       Rinus

- Reserve voorzitter                           Charles van der Z

- Penningmeester                              Charles van der Z

- Secretaris                                       Bryan O

- Interne wedstrijden                         Bryan O; met ondersteuning van Bryan V en Rinus

- Externe wedstrijden                         Bryan V

 

Aanmelding en opvang nieuwe leden wordt vanaf nu gedaan door Bryan O en Rinus. Het begeleiden van nieuwe en bestaande schutters is in principe de taak voor Leen.

 

Wedstrijdverslag Intern 2019

Bryan O. heeft een overzicht gemaakt van alle interne wedstrijden.

Hij geeft terecht aan dat de opkomst voor Koningschieten, Den Braasem Trofee, zomerverschieting (bingo) en de Paasverschieting evenals vorig jaar treurig is en dat het welslagen van dit soort wedstrijden veelal te danken is aan een kleine vaste groep schutters die deze wedstrijden nog tot een succes weten te maken. Hopen dat het in 2020 beter gaat.

 

Wedstrijdverslag Extern 2019

Bryan V heeft de taak van Henri overgenomen en doet dit ook met vol enthousiasme. Ook hier zien we hetzelfde beeld als intern. Een vaste groep van 10 schutters; 9 schutters 15 meter 1 pijl en 5 schutters indoor competitie 18 meter. Door blessures zijn er slechts 2 schutters die deze competitie hebben uitgeschoten. Het aantal schutters dat de 1 pijl hebben uitgeschoten is nog niet bekend.

Extra aandacht wordt gevraagd voor het juist en tijdig afmelden van wedstrijden.

 

Verslag Begeleider nieuwe schutters

Zie verslag van Leen over het jaar 2019.

 

Contributie

De contributie voor 2021 is nu nog niet volledig bekend maar op basis van de jaarlijkse indexering van de Odysseus contributie van € 3,00 voor senioren/veteranen en € 1,50 voor aspiranten/cadetten/junioren ziet het voorlopige plaatje er als volgt uit:

 

Senioren/veteranen                

- € 178,50 + € 3,00 indexering Odysseus + nog te vernemen mutatie van de NHB.

 

Aspiranten/cadetten/junioren

- € 109,25 + € 1,50 indexering Odysseus + nog te vernemen mutatie van de NHB.

 

De juiste contributiebedragen zullen in december 2020 bekend worden. Deze contributie gaat in per 1 januari 2021. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

Clubkleding

Bij officiële NHB wedstrijden; dus ook de competities is het verplicht het clubtenue te dragen. Dit geldt ook voor het Koningschieten en Den Braasem Trofee.

 

Het huidige clubtenue van Odysseus is:

 • Blauw/gele polo met geel rugl ogo

 • Marine blauwe sweater met Odysseus rug logo

 • Marine blauwe sportbroek welke door Odysseus wordt verstrekt

 • Lange (spijker)broek in de kleur marine blauw (donker blauw); een jogging broek, licht kleurige blauwe spijkerbroek of dergelijke is niet toegestaan

 • Het ondershirt met lange mouwen ook in de kleur marine blauw of zwart

 

Rinus geeft aan dat de marine blauwe Odysseus sportbroek bij de interne Odysseus wedstrijden niet verplicht is. Een marine blauwe spijkerbroek (donkerblauw) wordt toegestaan. Dit geldt ook voor NHB wedstrijden 1 en 3 pijl.

Bryan V. geeft aan dat hij er bij Rayon en NK kampioenschappen door de wedstrijdleiding op is aangesproken dat hij een spijkerbroek droeg. Vanaf nu is bij officiële NHB kampioenschappen of andere officiële wedstrijden het clubtenue verplicht.

 

Bryan V geeft verder aan dat het bij wedstrijden waarbij we met bv.10 schutters tegelijkertijd aan de schietlijn staan het ook geen gezicht is als er negen met een donkerblauwe broek staan en één met een lichtblauwe (spijker)broek.

Trainingsavonden en wedstrijden

Dit jaar hebben we evenals voorgaande jaren een goede discussie over de invulling de trainingsavonden en de NHB competities.

 

Deelname NHB competitie

Vanwege Covid19 en het door de NHB voorgestelde alternatieve schietschema heeft Odysseus besloten om in 2020/2021 niet deel tenemen aan de 1 pijl of intern wedstrijden.

 

Geschiktheid schutter en deelname competitie

Het besluit om alle nieuwe leden, bij geschiktheid, verplicht te laten deelnemen aan een NHB competitie blijft van toepassing. Dit besluit heeft ertoe geleid dat deze schutters ook daadwerkelijk deelnemen. Zij waarderen deze wedstrijden en zien het ook als een goede training.

 

Interne wedstrijden

Het aantal interne wedstrijden is al redelijk groot en we kunnen er niet nog meer interne wedstrijden bij gaan verzinnen.

Door Covid 19 is alles anders geworden en we kunnen niet meer dan 10 schutters per avond laten deelnemen. Bryan O gaat bekijken hoe we de interne wedstrijden zoveel  als mogelijk kunnen laten voortbestaan.

 

Koningschieten 2020

Dit is de belangrijkste interne wedstrijd voor ons. Echter vanwege Covid 19 heeft het bestuur besloten dat deze wedstrijd in 2020 geen doorgang kan vinden. De leden vinden dit erg jammer. Er worden nog enkele voorstellen besproken zoals: externe baan afhuren, verschieten over 2 dagen, minder pijlen. Dit doet afbreuk aan de waarde van het Koningschieten en er wordt in consensus besloten de wedstrijd dit jaar te laten vervallen.

 

Reguliere trainingsavonden

Het afgelopen jaar was er een redelijk vaste opkomst van schutters en was in stijgende lijn. Op dinsdag zijn er altijd meer schutters dan op donderdag. Echter door Covid19 zijn we nu tot onbepaalde tijd teruggeworpen en mogen we slechts met 10 schutters per avond trainen.

Bryan O gaat zoals al eerder aangegeven bekijken welke opties er zijn voor leuke en nuttige trainingsvormen. Voorwaarde is wel dat dit vooraf wordt gemeld aan de leden en dat de leden zich die betreffende avonden ook aan de afspraken houden.

 

Een aantal reeds eerder besproken punten zijn:

 • 3 pijl trainingen altijd met de klok (ABC schieten)

 • Meer op 18 meter trainen

 • Kleinere wedstrijdjes tijdens de standaard training

 

Het 50+ schieten

Voorgaande jaren is dit in de praktijk niet opgestart.

Door de nieuwe situatie met Covid19 waardoor we minder kunnen schieten en het grotere aantal 50+ schutters is dit toch weer actueler geworden. We ontlasten hiermee de reguliere trainingsavonden enigszins. We gaan dit eenmaal per 2 weken doen. Rinus komt met een voorstel.

 

Plannen 2020

 

Onderhoud accommodatie

Wat is er nog te doen:

 • Opslag container verven; de voorzijde bij het terras

 • Onderhoud buitenterrein; grassteken en snoeiwerkzaamheden

 • Aansluiting maken in keuken voor aansluiting hogedruk reiniger

 • Tegels met hoge druk schoonspuiten

 • Wanden kantine op een aantal plaatsen stabiliseren

 • Nieuwe bogenrekken in kantine; deels gereed

 • Buitendeuren beitsen

 

 

Opvang nieuwe leden

Zie ook het verslag van onze Begeleider Leen over 2019.

Alleen Sandra is in 2019 toegetreden als nieuw  lid. De overige drie kandidaten zijn helaas om verschillende redenen afgevallen; zie verslag.

 

Voor 2020 is het door Covid19 een lastig verhaal. In principe is het niet mogelijk om iemand die nog niet kan schieten op te leiden. Geen lichamelijk contact en 1,5 meter afstand. Dat lukt dus niet.

Er zijn momenteel 3 potentiële nieuwe kandidaten die eigenlijk nu al hadden kunnen toetreden, doch dat kan nog niet. De secretaris houdt contact met deze personen.

 

Momenteel is er wel een nieuw lid Thomas Kool. Hij heeft een eigen handboog en heeft ook schietervaring. Hij heeft proefgeschoten en is per 01 september 2020 lid geworden.

 

We blijven inzetten op lidmaatschap met deelname aan NHB wedstrijden bij geschiktheid van de schutter. Dit ook omdat we hiermee voorkomen dat we veel potentiële schutters binnen krijgen die voor de “fun” lid worden.

Belangrijke data

Opmerking: dit zijn jaarlijks terugkerende activiteiten binnen onze vereniging. Vanwege de uitgestelde ledenvergadering zijn een aantal activiteiten reeds geweest of vervallen. Voor het volledige overzicht worden ze toch in dit overzicht vermeld.

 

Indische avond

Vrijdag 15 mei 2020 (vervallen i.v.m. Covid19)

 

Barbecue avond

Vrijdag 3 juli 2020     (aansluitend de zomer stop) (reeds geweest)

Leden betalen een kleine bijdrage. Partners zijn tegen betaling toegestaan en zeer welkom.

 

Zomerstop

Vanaf maandag 6 juli t/m 10 augustus 2020  (reeds geweest)

Het gebouw is deze periode wel geopend voor onderhoudswerkzaamheden.

Dinsdagavond 11 augustus is dan weer de eerste trainingsavond.

 

Koningschieten

Zaterdag 17 oktober 2020 is Koningschieten. Aanvang 12.00 uur.

Huldiging en bijbehorend etentje ’s-avonds.  (vervalt i.v.m. Covid19)

 

 

Kerstviering

De kerstviering is op zaterdag 19 december 2020 met eten.

Loting koppels voor vierdaagse 2021.

Vanwege Covid19 is het maximale aantal deelnemers 26 personen.  Er is deze avond geen lopend buffet maar de maaltijden en drankjes worden aan de tafels geserveerd. Iedereen heeft een vaste plek, niet rondlopen.

Na het eten gaan spelen we een paar rondjes Bingo.

 

Winterstop

Winterstop van maandag 21 december 2020 t/m 4 januari 2021.

Eerste trainingsavond is 5 januari 2021.

 

Den Braasem Trofee

Den Braasem Trofee op zondag 14 maart 2021 – aanvang 10.00 uur, voorafgaand door een gezamenlijk ontbijt.

 

Vierdaagse

Vierdaagse 2021 in de maanden januari, februari en maart. Loting tijdens de Kerstviering 2020.

 

Site Odysseus

www.handboogverenigingodysseus.nl

We werken nu met de nieuwe site en een nieuwe provider. Geen klachten.

Reclameborden

Er zijn nu nog 9 adverteerders met een opbrengst van euro 675,00. In 2021 verwachten wij dat er 3 adverteerders afvallen. De leden wordt gevraagd om nieuwe adverteerders te interesseren, bedrag euro 75,00 per jaar.

 

Rondvraag

 

Cok

Geeft het bestuur een compliment voor de inzet en de gezellige sfeer binnen vereniging.

 

Michel

Kijkt met belangstelling uit naar de opzet van de nieuwe interne wedstrijden.

 

Niels

Duurzaamheid. In hoeverre denkt het bestuur aan technische oplossingen qua duurzaamheid, zoals zonnepanelen, LED verlichting.

Goede suggestie.

Dik en Rinus wijzen met betrekking tot de zonnepanelen naar het risico van vandalisme. Er is al enkele keren via het dak ingebroken. Rinus geeft aan dat wij er alleen ’s-avonds zijn en zonnepanelen vnl. op de dag leveren. Saldering is ook niet meer zo interessant. De LED verlichting is al deels op de banen en buiten aanwezig. Binnen in het clubgebouw moet worden bekeken en zou mogelijk beter kunnen.

 

Om 20.30 wordt de vergadering door de voorzitter afgesloten en worden de aanwezigen bedankt voor hun komst en bijdrage.

 

Secretaris

Hans S

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page