top of page
Uitleg VCP
ODYSS klaar.gif

De Vertrouwens Contact Persoon (VCP) dient onafhankelijk te zijn en maakt daardoor geen onderdeel uit van het bestuur en heeft ook geen andere kaderfuncties binnen de vereniging.
 

Daarnaast heeft de VCP als taak het bestuur binnen de vereniging te ondersteunen met de ontwikkeling en borging van preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsschendingen en dit beleid te stimuleren en uit te dragen.

 

Wat is de taak van een VCP

Ik ben als Vertrouwens Contact Persoon (VCP) laagdrempelig aanspreekbaar voor iedereen (de melder) binnen onze vereniging die te maken heeft met Grens Overschrijdend Gedrag (GOG) of daar vragen over heeft.

Een gesprek vindt altijd in overleg plaats op een veilige neutrale locatie.

 

Wat je mij vertelt is vertrouwelijk en op basis van deze informatie kan ik je informatie verstrekken over mogelijke vervolgstappen of doorverwijzingen naar externe instanties waartoe je je kunt wenden voor vragen. Wanneer opvolging vanuit de vereniging/bond gewenst is, doe je zelf een melding bij het bestuur of de VCP van ons Rayon of VCP van de bond (KHSN).

De contactgegevens voor de externe instanties zijn bij mij bekend.

 

Je kunt bij mij geen officiële melding doen, maar wel een signaal afgeven.
De VCP is geen hulpverlener en doet zelf geen onderzoek.

 

De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van hetgeen is gemeld door middel van een korte samenvatting en beschrijft welke afspraken, met betrekking tot mogelijke doorverwijzing, zijn gemaakt. Dit verslag wordt in afstemming  met de melder opgesteld en is anoniem indien daartoe is verzocht.

 

Wat is Grens Overschrijdend Gedrag (GOG)

Grensoverschrijdend gedrag betreft elke vorm van handelen en/of nalaten met als doel en/of gevolg dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast.

 

Hieronder vallen:

  • Seksuele intimidatie of misbruik

  • Discriminatie

  • Pesten en uitsluiting

  • Agressie en geweld

  • Intimidatie en machtsmisbruik

 

Toelichting “Seksuele intimidatie”

Iedereen binnen de vereniging moet voldoen aan het Reglement Seksuele Intimidatie.

Bij de bond aangesloten verenigingen hebben conform het reglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) meldplicht bij het vermoeden  van seksuele intimidatie of misbruik.

Bij een vermoeden daarvan kan de “melder” zich wenden tot de VCP. De VCP heeft echter de plicht de “melder” erop te wijzen dat hij meldplicht heeft bij het bestuur.

 

Als de melding over een bestuurder gaat of als het voor het lid prettiger is moet dit bij de bond of het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) worden gemeld.

Het ontslaat de bestuurder (het bestuur) er niet van een gedegen oplossing te zoeken voor het incident. Opvolgen van overtredingen is de helft van je preventie.

 

De overige leden worden opgeroepen te voldoen aan hun meldverantwoordelijkheid.

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page