top of page
Gedragsregels
ODYSS klaar.gif

Sociaal Veilige Sport

Een Sociaal veilige sportvereniging sluit niemand uit, geeft sporters de kans zich te ontwikkelen, plezier te beleven aan de sport en zich vrij te voelen te zijn wie ze zijn en om zich uit te spreken op het moment dat er iets gebeurt.

 

Het NOC/NSF en de daarbij aangesloten Handboogsport Nederland hebben daartoe opgesteld:

Algemene gedragsregels:

 1. Wij hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;

 2. Wij schelden elkaar niet uit;

 3. Pesten en bedreigen is ten strengste verboden;

 4. Fysiek geweld staan wij niet toe;

 5. Roken is niet toegestaan;

 6. Heb respect voor elkaars “kunnen”;

 7. Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden;

 8. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden;

 9. Er is geen plaats voor racisme en discriminatie;

 10. Wij dragen allemaal bij aan een open communicatie; wij lossen problemen op door erover te praten.

 

Gedragsregels begeleiders:

 1. De begeleiders moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;

 2. De begeleiders onthouden zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;

 3. De begeleiders onthouden zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;

 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleiders en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;

 5. De begeleiders mogen de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;

 6. De begeleiders onthouden zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook;

 7. De begeleiders zullen tijdens (training)stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt zoals de kleedkamer, de hotelkamer of het vervoermiddel;

 8. De begeleiders hebben de plicht -voorzover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, zijn de begeleiders verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;

 9. De begeleiders zullen de sporter geen (im-)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleiders aanvaarden geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;

 10. De begeleiders zullen er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleiders gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

 11. Volwassenbegeleiders zijn in beginsel niet alleen met een sporter in een afgesloten ruimte waar niemand anders toezicht kan hebben ter bescherming van sporters en de begeleiders zelf.

 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleiders in de geest hiervan te handelen.

 

Gedragsregels “ouders in de sport”

1. Onthoud dat je kind voor zijn/haar eigen plezier schiet, niet voor jouw plezier

2. Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie en vaardigheid

3. Dwing nooit je kind om tegen zijn/haar zin deel te nemen

4. Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen

5. Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen

         6. Leg de nadruk op het plezier van je kind, niet op winst of verlies

7. Kinderen leren het beste van positieve voorbeelden. Waardeer de goede prestaties van álle deelnemers

8. Je bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij sport

9. Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar je kind

10. Toon waardering voor alle vrijwillige coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen, kan je kind niet sporten

Kinderen willen maar één ding: sporten met plezier en met vrienden.

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page